ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κηπευτικών πιστοποιημένων για καλλιέργεια ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας «Ηλείας Κήπος» ιδρύθηκε το 2011, αποτελείται από καλλιεργητές που παράγουν οπωροκηπευτικά και το καταστατικό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των Ν.2810/2000, Ν.3147/2003 Ν.4015/2011 και Ν.4384/2016.

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Από τις 18 Αυγούστου του 2015 με την 220655/13065 απόφαση της Πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης της Δ.Α.Ο.Κ. Ηλείας, ο Α.Σ. Κηπευτικών «Ηλείας Κήπος» αναγνωρίστηκε ως οργάνωση παραγωγών βιομηχανικής τομάτας.

Στις 20 Ιουνίου του 2018 με την 190947/15501 απόφαση της Πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης της Δ.Α.Ο.Κ. Ηλείας, ο Α.Σ. Κηπευτικών «Ηλείας Κήπος» τροποποίησε την αναγνώρισή του ως οργάνωση παραγωγών για τα προϊόντα τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο και μαρούλι.

Σήμερα, υπάρχουν εγγεγραμμένα στο μητρώο του σαράντα (40) μέλη-παραγωγοί.

Οι δραστηριότητες του αφορούν στο να
• εξασφαλιστεί ο προγραμματισμός της παραγωγής και η προσαρμογή της στη ζήτηση
• βελτιώνει και να διατηρεί την ποιότητα του προϊόντος
• βελτιώνει την εμπορία του προϊόντος
• προωθεί καλλιεργητικές μεθόδους, τεχνικές παραγωγής και δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον
• προσπάθειες μείωσης του κόστους παραγωγών
• διεκπεραίωση χορήγησης κοινοτικών επιδοτήσεων

Το 2018 ο συνεταιρισμός προχώρησε στη δημιουργία χώρου συγκέντρωσης – διαλογής – τυποποίησης και συσκευασίας με σκοπό την καλύτερη διάθεση των προϊόντων των μελών του στο εμπόριο.
40

Παραγωγοί

2011

Έτος Ίδρυσης

4

Απασχολούμενοι

10+

Προϊόντα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα προϊόντα παράγονται από τα μέλη του συνεταιρισμού με γεωτεχνική επίβλεψη από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού και συγκομίζονται με ευθύνη του παραγωγού κυρίως με μηχανικό αλλά και χειρωνακτικό τρόπο.

Έπειτα παραλαμβάνονται από τον συνεταιρισμό, γίνεται ζύγιση και εκδίδονται τα απαραίτητα παραστατικά. Κατόπιν μεταφέρονται και πωλούνται είτε στο χονδρικό εμπόριο αφού προηγηθεί διαλογή, τυποποίηση και συσκευασία ή κυρίως στις μεταποιητικές μονάδες που συνεργάζεται ο συνεταιρισμός για παρασκευή προϊόντων μεταποίησης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΤΟΥ Α.Σ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ «ΗΛΕΙΑΣ ΚΗΠΟΣ»

Γενική Συνέλευση
Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κατ’ έτος και σε έκτακτη όποτε συντρέχει ειδικό θέμα (άρθρο 20 του καταστατικού).

Διοικητικό Συμβούλιο
Ασκεί τη διοίκηση στο Συνεταιρισμό σύμφωνα με το νόμο περί Συνεταιρισμών και το καταστατικό και είναι πενταμελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι πέντε (5) έτη (άρθρο 24 του καταστατικού).

Εποπτικό Συμβούλιο
Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, είναι τριμελές, η θητεία του διαρκεί πέντε (5) έτη (άρθρο 30 του καταστατικού) και εποπτεύει τη σύννομη εκτέλεση των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προσωπικό
Η εξυπηρέτηση των υπηρεσιών-εργασιών του Συνεταιρισμού γίνεται από τακτικούς υπαλλήλους με ειδικότητα Γεωπόνου, Οικονομολόγου αλλά και από εποχιακούς υπαλλήλους κατά περίσταση ή συμβαλλόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΣ: ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύνθεση Εποπτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΧΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ